محصولات:

شرح محصولات.

 انواع سمعک Signia-Siemens

سمعک Signia-Siemens

محصولات جدید از خانواده سمعک Signia

بیشتر بدانید

انواع سمعک زیمنس

محصولات سمعک زیمنس

برای آشنایی با افت شنوایی لازم است تا  با نحوه عملکرد سیستم شنوایی  آشنا شوید.

بیشتر بدانید

 انواع سمعک AM

محصولات سمعک زیمنسAM

افت شنوایی به انواع مختلف بر روی شنوایی تاثیر می گذارد.

بیشتر بدانید 

باتری سمعک

باتری سمعک زیمنس

اطلاعاتی سودمند،راه کارهای کاربردی و نکاتی کارآمد

بیشتر بدانید

قالب

محصولات قالب زیمنس

افت شنوایی به انواع مختلف بر روی شنوایی تاثیر می گذارد.

بیشتر بدانید

دستگاه های ارزیابی شنوایی

homoth

دستگاه های الکتروفیزیولوژی محصول کشور آلمان

بیشتر بدانید