آگاهی از افت شنوایی در کودکان

شنیدن، پایه و اساس یادگیری مهارت های زبانی در کودکان است. در صورتی که در خصوص سطح شنوایی کودک خود دچار تردید هستنید، بهترین راه اینست که خیلی سریع کودک شما مورد آزمایش شنوایی قرار گیرد. در موارد خاصی در برخی از کودکان ، لازم است تا از مهارت های زبانی سنینی خاص آگاه باشید چرا که عدم زبان آموزی دلیل بسیار محکمی برای تردید در خصوص شنوایی کودکان است.

علائم کم شنوایی کودکان

علائم کم شنوایی کودکان

شاخص های متعددی برای تشخیص آسیب شنوایی وجود دارد.

  بیشتر بدانید

دلایل کم شنوایی کودکان

دلایل کم شنوایی کودکان

دلایل آسیب شنوایی در کودکان گوناگون است.

  بیشتر بدانید

انواع کم شنوایی کودکان

انواع کم شنوایی کودکان

افت شنوایی ممکن است به یکی از دو راه، و یا ترکیبی از هر دو اتفاق می افتد

 بیشتر بدانید

میزان کم شنوایی کودکان

یزان کم شنوایی کودکان

سطوح مختلف افت شنوایی بسته به میزان آسیب شنوایی درجه بندی می شوند.

  بیشتر بدانید