ارزش های سازمانی شرکت فن آذرخش:
ارزش‌های سازمانی می‌توانند به عنوان مبنایی مورد استفاده قرارگیرند که براساس آنها سیاست‌های شرکت  تدوین می شود. بر اساس ارزش های سازمانی می‌توان شیوه رفتار روزانه کارکنان و مبنای تصمیم گیری‌ها در محل کار را مشخص‌ نمود.
شرکت فن آذرخش به هنگام برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، ارزش‌های محوری مشخص شده خود را رعایت می کند  و به هنگام ارزیابی عملکرد، تصمیماتی که در این زمینه می‌گیرد را برپایه ارزش‌های محوری خود بنا کرده است.

مسٔولیت پذیری در قبال مشتریان:
ما با احساس مسٔولیت در برابر مشتریان خود, بعنوان یک الزام و تعهد درونی به بهترین نحو وظایف خود را انجام می دهیم.احترام بین فردی:
ما برای حقوق انسانی هر فرد ارزش قایلیم.لذا در هر شرایطی خود را ملزم به رعایت احترام در ارتباطات خود می دانیم.اعتماد آفرینی:
ما با رفتار و گفتار صادقانه, خوش قولی, امانتداری و راز داری بعنوان سازمانی قابل اعتماد عمل می کنیم.